Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania - kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Okrem toho poskytuje vzdelanie aj v 15 akreditovaných študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.

 

     Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

 

POZOR!!!

Prihlasovanie sa na ubytovanie pre nový AR 2016/2017
Podávanie  žiadostí  v  AIS  je  možné  v  období  
od 15. 4. 2016 do 15. 5. 2016.
Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie.
Prihlášky po termíne nebudú akceptované.

 

Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni v ak.r. 2016-17

 

The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level in academic year 2016-17