Katedra epizootológie a parazitológie

Vedecko-výskumná činnosť

INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy
Kód ITMS 26220120002
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR
INFEKTZOON – Centre of Excellence for Animal Infections and Zoonoses, Operational Programme: Research and Development
Funded by the European Regional Development Fund and state budget of the Slovak Republic

Centrum excelentnosti pre parazitológiu
Kód ITMS 26220120022
Operačný program: Výskum a vývoj
Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR
Centre of Excellence for Parasitology
Operational Programme: Research and Development Funded by the European Regional Development Fund and state budget of the Slovak Republic

APVV

Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov
Potentiation of vaccines against rabies and other lyssavirus infections using new type of adjuvans and investigation of selected bat pathogens in bat population
APVV-0605-12
Trvanie projektu: 2013 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.

Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov
Virome of gastrointestinal tract of pigs and wild boars: Identification and analysis of viral agents
APVV-15-0415
Trvanie projektu: 2016 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Granty VEGA

Štúdium účinku vybraných imunomodulačných látok vo vzťahu k terapii a prevencii infekčných chorôb zvierat
Study of the effect of selected immunomodulatory substances in relation to therapy and prevention of infectious diseases of animals
VEGA 1/0553/15
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.

In vitro imunologická selekcia probiotických bakteriálnych kmeňov pre ich využitie v prevencii črevných infekčných ochorení
In vitro immunological selection of probiotic bacterial strains for using in prevention of intestinal infectious diseases
VEGA 1/0483/15
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.

Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov
Study of selected pathogens in populations of insectivorous bats
VEGA 1/0591/15
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková Anna, PhD.

Cirkulácia oportúnnych parazitárnych infekcií zvierat a ľudí
Circulation of Opportunistic Parasitic Infections in Animals and Humans
VEGA 1/0455/15
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.

Štúdium ekológie a epidemiologickej úlohy krv cicajúcich dvojkrídlovcov (DIPTERA) pri šírení pôvodcov globálnych zoonóz a parazitóz v klimaticky sa meniacom Slovensku
Study of Ecology and Epidemiological Role of Blood-Sucking True Flies (DIPTERA) in the Spread of Causative Agents of Zoonoses and Parasitic diseases in the Climatically Changing Slovakia
VEGA 1/080/15
Trvanie projektu: 2015 – 2018
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.

Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mezenchýmových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia
Analysis of post-traumatic inflammatory and regenerative processes along  the rostro-caudal axis of the spinal cord after administration of mesenchymal stem cells:an immunohistochemical and proteomic study
VEGA 2/0125/15
Trvanie projektu: 2015 – 2017
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Milan Čížek, PhD.

Grant KEGA

BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba - prax
BVDV erradication programs of cattle: Transfer of knowledge on the line practice - education - practice
002UVLF-4/2017
Trvanie projektu: 2017 – 2019
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.