Katedra hygieny a technológie potravín

Diplomové práce

Ústav hygieny a technológie mäsa

Pre akademický rok 2011/2012 vypísali pedagógovia 13 tém diplomových prác, z ktorých akceptovalo riešenie 7 študentov univerzity s témami:

- Označovanie mäsových výrobkov a ochrana spotrebiteľa.
- Množstvo myoglobínu v PSE svalovine ošípaných.
- Sledovanie fyzikálnych a chemických parametrov v mäse bažanta poľovného v priebehu zrecieho procesu.
- Hodnotenie fyzikálno-chemických zmien počas zrecieho procesu v mäse prepelíc
- Probiotické baktérie v gastrointestinálnom trakte pstruha dúhového.
- Kvalita mäsa kurčiat po skrmovaní vybraných extraktov rastlín
- Potraviny ako vektor antibiotickej rezistencie.
- Rezíduá farmakologicky účinných látok v životnom prostredí a verejné zdravie.
 

Z predchádzajúcich akademických rokov sú v riešení nasledovné diplomové a bakalárske práce:

- Možnosti využitia extraktov rastlín na zlepšenie zdravia hydiny a kvality produkovaného mäsa.
- Rastlinné extrakty a možnosti ich využitia pri výrobe mäsových výrobkov.
- Účinok skrmovania rastlinných extraktov na oxidačnú stabilitu produkovaného mäsa.
- Antioxidačné vlastnosti vín produkovaných vo východoslovenskej vinohradníckej oblasti
- Vplyv vlákniny na kvalitu mäsových výrobkov
- Sledovanie fyzikálnych a chemických vlastností svaloviny diviačej zveri v priebehu zrenia mäsa.
- Bezpečnosť a kvalita medu

Ústav hygieny a technológie mlieka

V súčasnosti sa na ústave riešia nasledovné diplomové práce:

- Senzorické a analytické hodnotenie výrobkov z ovčieho mlieka.
- Senzorické posudzovanie trhových druhov masla.
- Hodnotenie kvality syrov s vysokodohrievanou syrovinou.
- Zmeny účinnej zložky – kapsantínu v sušenej červenej paprike v priebehu skladovania.
- Kvalitatívne zmeny pšeničných múk v priebehu skladovania.
- Kvalita surového mlieka určeného na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.
- Prevalencia kyslomliečnych baktérií v surovom mlieku určenom na priamy predaj konečnému spotrebiteľovi.
- Antibiotická rezistencia enterokokov izolovaných z vybraných druhov syrov

bakalárske práce:

- Význam vlákniny vo výžive človeka- funkčný a zdravotný
- Kvalitatívne hodnotenie vybraných druhov kávy
- Mikrobiologické nebezpečenstvo z mlieka