Katedra hygieny a technológie potravín

Publikačná činnosť

Medzi najvýznamnejšie publikácie katedry za roky 2006 – 2011 patria

Ústav hygieny a technológie mäsa

 • Turek, P.: Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky a kvalitatívne ukazovatele. Durable heat-treated meat products and qualitative parameters. Slovenský veterinársky časopis, XXXIV, 2, 2009:101-103.
 • Turek, P.: Kvalita mäsových výrobkov. MASO, XX, 2, 2009: 6-13.
 • Turek, P.: Aditívne látky v mäsových výrobkoch, cena a spotrebiteľ. MASO, XXI, 1, 2010: 9 -14.
 • Turek, P., Supuka, P., Popelka, P.: Spišský párok v duchu tradície. Spis sausage in a spirit of tradition. MASO, XXI, speciální vydání, 2010: 15-16. ISSN 1210-4086.
 • Turek, P., Popelka, P.: ALIMENTORUM XXXII, Mäso a mäsové výrobky – produkcia, bezpečnosť a kvalita. HYGIENA ALIMENTORUM XXXII, Meat and meat products – production, safety and quality. Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej konferencie, ŠVPS SR, UVLF Košice, 2011, 249 s., ISBN 978-80-8077-231-4
 • Lauková, A., Turek, P., Nagy, J.: Nisin Use to Control L.innocua in Experimentally Contaminated Gombasek Sausage Journal of Agriculturel Science and Technology A, 1, 2011:746-750. ISSN 1939-1250 IF 0,225
 • Koréneková, B., Skalická, M., Kožárová, I., Nagy, J., Máté ,D., Naď, P.: Comparison of cadmium, lead and nickel accumulation in liver, breast and leg muscles of shot and killed pheasants, Slovak Journal of Animal Science, 41, (4), 2008, s. 184-186.
 • Koréneková, B., Mačanga, J., Nagy, J., Kožárová, I., Korének, M.: Factors affecting safety and quality of game meat from the consumer ś point of view, Fólia Veterinaria, 2009, 53, 3, s. 140-141.
 • Koréneková, B., Skalická, M., Kožárová, I., Mačanga, J., Korének, M.: Sledovanie hladín rizikových chemických prvkov u kačíc divých (Anas Platyrhynchos). Potravinárstvo, 2, 3, 2009, s. 33-34. ISSN 1338-0230 (tlačená verzia), ISSN 1337-0960 – (elektronická verzia).
 • Koréneková, B.: Význam zinku pri ochrane zdravia, Bedeker zdravia. Bratislava, Roche, 1, 2010, 112-113.
 • Máté, D.: Epizootologické a epidemiologické aspekty výskytu niektorých alimentárnych ochorení v SR. Bezpečnosť a kontrola potravín. 2-3-apríl. 2008, Nitra. Str. 16-19. ISBN 978-80-552-0027-9
 • Máté, D.: Rezíduá niektorých veterinárnych liečiv a prípravkov a s nimi súvisiacezdravotné riziká: Kľúčové problémy výživy slovenského obyvateľstva a bezpečnosť potravín / zost. P. Šimko, I. Kajaba. - Nitra (2008): SAPV. - s. 39-43
 • Máté, D.: Bezpečnosť potravín v SR – ako ďalej? In: XXXIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. 13. a 14. října 2009, Brno. - Brno : VFU. - S. 26-27
 • Máté, D,. Bystrický. P.: Alimentary Transmitted Zoonoses and Their Occurrence Trends Bezpečnosť a kontrola potravín. (Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie) 24. 25. marec.2010, Nitra. Str. 15-17. ISBN 978-80-552-0350-8
 • Marcinčák, S., Mesarčová, L., Popelka, P., Čertík, M., Šimková, J., Marcinčáková, D., Maľa, P., Zachar, P., Mártonová, M.: The influence of dietary supplementation with Melissa officinalis and combination of Achillea millefolium and Crataegus oxyacantha on oxidative stability of stored poultry meat. Journal of Animal and Feed Sciences, 2011, 20, 236 – 245 (IF 0,692).
 • Marcinčák, S., Popelka, P., Mesarčová, L., Šimková, J., Marcinčáková, D., Maľa, P., Čertík, M., Bača, M., Zöldág, L., Buleca J. Jr.: Effect of feeding of selected plants on lipid oxidation of meat of broiler chickens. Magyar Állatorvosok Lapja, 2011, 133, 7, 409 – 414. (IF 0,200).
 • Marcinčák, S., Buleca, J. Jr., Popelka, P., Marcinčáková, D., Staruch, L., Zöldág, L., Maľa, P.: Influence of dietary linseed and probiotics on oxidative stabilty and sensory properties of pork, Magyar Állatorvosok Lapja, 2010, 132, 9, 560 – 565. (IF 0,200)
 • Marcinčáková, D., Čertík, M., Marcinčák, S., Popelka, P., Šimková, J., Klempová, T., Petrovič, V., Tučková, M., Bača, M.: Effect of dietary supplementation of Melissa officinalis and combination of Achillea millefolium and Crataegus oxyacantha on broiler growth performance, fatty acid composition and lipid oxidation of chicken meat. Italian Journal of Animal Science 2011; 10, 4, 165 – 170. (IF 0,258).
 • Petrovic, V., Marcincak, S., Popelka, P., Simkova, J., Martonova, M., Buleca, J., Marcincakova, D., Tuckova M., Molnar, L., Kovac, G.: The effect of supplementation of clove and agrimony or clove and lemon balm on growth performance, antioxidant status and selected indices of lipid profile of broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2011, DOI: 10.1111/j.1439-0396.2011.01207.x, (IF 1,106).
 • Petrovič, V., Marcinčák, S., Popelka, P., Nollet, L., Kováč, G.: Effect of dietary supplementation of trace elements on the lipid peroxidation in broiler meat assessed after a refrigerated and frozen storage, Journal of Animal and Feed Sciences, 2009, 18, 499–507 (IF – 0,386)
 • Marcinčák, S., Popelka, P., Zdolec, N., Mártonová, M., Šimková, J., Marcinčáková, D.: Effect of supplementation of Phytogenic feed additives on performance parameters and meat quality of broiler chickens. Slovenian Veterinary Research, 2011, 48, 1, 27 -34.
 • Bodnár, M., Nagy, J., Popelka, P., Koréneková, B., Mačanga, J., Nagyová, A.: Effect of quantum therapy on pork quality. J Zhejiang Univ-Sci B (Biomed & Biotechnol), 2011, 12(11), 892-899. IF 1,027
 • Nagy, J., Paulsen, P., Popelka, P., Lazar, P., Soroka, J., Ledecký, V., Marcinčák, S., Koréneková, B., Bystrický, P.: Evaluation of some parameters of post mortem changes of pheasant (Phasianus colchicus). In Game meat in focus. Microbiology, epidemiology, risk analysis and quality assurance. Wageningen Academic Publishers, 2011, 325-331.
 • Paulsen, P., Nagy, J., Popelka, P., Ledecký, V., Marcinčák, S., Pipová, M., Smulders, F., Hofbauer, P., Lazar, P., Dičáková, Z.: Influence of storage conditions of hunted, uneviscerated pheasant (Phasianus colchicus). Poultry Science, 2008, 87(1), 191-195. IF 1,582
 • Nagy, J., Paulsen, P., Popelka, P., Lazar, P., Soroka, J., Ledecký, V., Marcinčák, S., Koréneková, B., Bystrický, P.: Evaluation of some parameters of post mortem changes of pheasant (Phasianus colchicus). In International Conference „Game meat Hygiene in Focus“, University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences Brno, June 18 – 19, 2009, 42
 • Kožárová, I., Janošová, J., Máté, D., Tkáčiková, S.: Evaluation of different microbial inhibition tests for the detection of sulphamethazine residues in the edible tissues of rabbits. Food Additives and Contaminants, Part A, 26, 7, 2009, 978-987.
 • Tkáčiková, S., Kožárová, I., Máté, D.: Využitie techniky LC/MS/MS pri stanovení rezíduí maduramycínu v tkanivách brojlerových kurčiat. Chem. Listy, 104, 16, 2010, 497-502. IF 0,620
 • Tkáčiková, S., Kožárová, I., Máté, D.: Liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of maduramycin residues in the tissues of broiler chickens. Food Additives and Contaminants, Part A, 27, 9, 2010, 1226-1232. IF 2,230
 • Kožárová, I., Mačanga, J., Goldová, M., Major, P.: Detection of maduramycin residues in the tissues of chickens and pheasants by the screening test for antibiotic residues (STAR). Food Additives and Contaminants, Part A, 28, 5, 2011, 608-618 IF 2,23
 • Žoldoš, P., Popelka, P., Marcinčák, S., Nagy, J., Mesarčová, L., Pipová, M., Jevinová, P., Nagyová, A., Maľa, P.: The effect of glaze on the quality of frozen stored Alaska pollack (Theragra chalcogramma) fillets under stable and unstable conditions. Acta Veterinaria Brno, 2011, 80. IF 0,534
 • Popelka, P., Marcinčák, S., Nagy, J., Žoldoš, P., Mesarčová, L., Jevinová, P.: Vplyv glazúrovania na oxidačné zmeny a senzorické vlastnosti makrelových filiet. 41. Lenfeldovy a Höklovy dny, 12. a 13. októbra, 2011, VFU Brno, 2011:167-170 ISBN 978-80-7305-594-3
 • Kožárová, I., Šimková, J., Mártonová, M., Mačanga, J., Levkut, M.: Detection of lasalocid residues in the tissues of broiler chickens by a new screening test Total antibiotics. Potravinárstvo, 5, 2, 2011, 45-48.
 • Mačanga, J., Koréneková, B., Nagy, J., Marcinčák, S., Popelka, P., Kožárová, I., Korének, M.: Post-mortem chenges in the concentration of lactic acid, phosphates and pH in the muscels of wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) according to the perimortal situation. Meat Science, 88, 2011: 701-704. IF 2,619
 • Kovaliková, M., Pipová, M., Kantíková, M., Kožárová, I., Janošová, J., Mártonová, M., Kovalik, M.: Study on properties of enterohaemorrhagic Escherichia coli O157 isolates and their survival under different conditions. Medycyna Weterynaryjna, 64, 2008, 5: 654-657. IF 0,259
 • Mártonová, M., Pipová, M., Laciaková, A., Jevinová, P.: The use of PCR method in the detection of pathogenicity and antibiotic resistance of staphylococci isolated from farm pheasants. J. Agrobiology, 25, 2008,1: 105-107.
 • Regecová, I., Pipová, M., Jevinová, P., Koréneková, B., Nagy, J,: Detection of susceptibility to antibiotics in isolates of staphylococci by agar dilution method. Folia Veterinaria, 53, 2009, 3: 146-147.
 • Regecová, I., Pipová, M., Jevinová, P., Popelka, P., Kožárová, I.: Deterimination of sensitivity of staphylococcal isolates from fish meat against selected antibiotics. Folia Veterinaria, 53, 2009, 1: 37-39.
 • Cabanová, L., Čuvalová, Z., Pipová, M.: Serotyping of food and environmental Listeria monocytogenes isolates in The Slovak Republic within 2008 – 2009. Folia Veterinaria, ISSN 0015-5748, 2010, vol. 54, 2010, 3: 141 – 144.
 • Cabanová, L., Čuvalová, Z., Pipová, M.: Comparison of two serotyping methods for Listeria monocytogenes. Bul. Vet. Inst. Pulawy, ISSN 0042-4870, 54, 2010, 489 – 493.
 • Cabanová, L., Škuntová, O., Matisová, D., Pipová, M.: Development of A Scientific Study for Accessing the Criteria under Commission Regulation (EC) 2073/2005 on Traditional Slovak Sheep Cheese “bryndza”. Czech J. Food Sci., 29, 2011, 1: 31 – 34. IF 0,413
 • Pipová, M., Jevinová, P., Kmeť, V., Regecová, I., Marušková, K.: Antimicrobial resistance and species identification of staphylococci isolated from the meat of wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) in Slovakia. Eur. J. Wildl. Res., DOI 10.1007/s10344-011-0558-2.
 • Bystrický, P.: Audit negli impianti di macellazione. In: Esecuzione dei controlli ufficiali a degli audit previsti dai regolamenti 854/2004 e 882/2004: il medico veterinario tra auditor e nantomo-patologo. Perugia 4 e 11 aprile 2008: corso di aggiornamento E. C. M. accreditato per Medicini Veterinari.
 • Bystrický, P., Lerner, P., Nagy, J.: Method for Evaluation of Hemoglobin and Myoglobin in Meat. In: Proceedings of the International Conference „Game Meat Hygiene in Focus“. University of Veterinary and Pharmaceutical Science at Brno, Czech Republic, 18th – 19th June, 2009:28-29. ISBN 978-80-73-09-007-1.
 • Bystrický, P., Máté, D.: Zdravotné nebezpečenstvá pod veterinárnou kontrolou. Slov. vet. čas., XXXV, 1, 2010:14-16.
 • Conkova E, Laciakova A, Styriak I, Czerwiecki L, Wilczynska G: Fungal contamination and the levels of mycotoxins (DON and OTA) in cereal samples from Poland and East Slovakia
 • Czech Journal of Food Sciences , 24 , 1, 33-40 , 2006 IF 0,387
 • Laciaková, A., Laciak V., Máté, D., Severa, J., Venglovský, J.: The action of selected disinfectants on canine endoparasite eggs
 • In: The third international meeting on environmental biotechnology and Engineering (3IMEBE). Palma de Mallorca 21-25 september 2008. SPAIN, 2008. - s. 272
 • Laciak V., Laciaková, A., Máté, D., Severa, J., Pagáč M.: Action of selected disinfectants on Toxocara canis eggs
 • Medycyna Weterynaryjna. - ISSN 0025-8628. - vol. 65, č. 2 (2009), s. 102-106
 • Cicoňová P., Laciaková A., Máté D.: Prevention of Ochratoxin A contamination of food and Ochratoxin A detoxifikation by microorganisms – A.Review
 • Czech Journal of Food Sciences, 28, 465-474, 2010 IF 0,413
 • Laciaková A., Laciak V., Máté D.: Overenie antiparazitárnej účinnosti polyvalentného činidla H1 biologickým pokusom. In: Sborník prednášok : IX. Konference DDD 2010- Přivorovy dny, 10.-12.5.2010, Poděbrady,29-33 ( CD nosič – ISBN 978-80-02-02238-1).
 • Jevinová, P., Mártonová, M., Pipová, M., Popelka, P., Regecová, I., Nagy, J.: Tetracycline resistance of staphylococci isolated from game meat and mechanically deboned poultry meat. Folia veterinaria, 2009, 53, 2: 106—110. ISSN 0015-5748
 • Jevinová, P., Pipová, M., Mártonová, M., Sütöová, I.: Antibakteriálna rezistencia izolátov stafylokokov z mrazených filiet morských rýb (Antibacterial resistance of staphylococci isolates in frozen fish fillets). Zborník prednášok a posterov „HYGIENA ALIMENTORUM XXX“, 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 93 – 95, ISBN 978 – 80– 7148 – 060 – 0.
 • Jevinová, P., Pipová, M., Popelka, P., Mártonová, M.: Mikrobiologická kvalita hlbokozmrazených treskovitých rýb z obchodnej siete (Microbiological quality of frozen codfish from retail market). Zborník prednášok a posterov „HYGIENA ALIMENTORUM XXX“, 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 269 – 271, ISBN 978–80–7148–060–0.
 • Jevinová, P., Pipová, M., Nagy, J., Mártonová, M.: Výskyt rezistentných plazmo-koagulázo negatívnych stafylokokov v mäse bažanta (Phasianus colchicus). In: Zborník prednášok a posterov „HYGIENA ALIMENTORUM XXVII“, 18. - 20. 2006, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, 406 – 409, ISBN 80–7148–055–X.
 • Jevinová, P., Pipová, M., Mártonová, M., Nagy, J., Máté, D.: The staphylococci resistant to tetracyclin, erythromycin and ampicillin isolated from game and mechanically deboned poultry meat. Abstracts from the 8th International Conference Risk factors of Food Chain , September17-th, 2008, Krakow, Poland, in Slovak J. Anim. Sci. 41, 2008, 4, p.203.

Ústav hygieny a technológie mlieka

 • Dudriková, E., Húska, M., Spišáková, V., Dičáková, Z., Poľáková, L., Gallo, J., Fatrcová-Šrámková, K.: Lead, cadmium and zinc in ewe´s milk and blood serum of ewes and their lambs as chemical hazard on garms in East Slovakia. Chem. Listy, 2011, 105, s871-s1072. IF 0,620
 • Poľáková, L., Trivedi, K., Karpíšková, R., Dušková, M., Dičáková, Z., Gallo, J., Vorlová, L., Dudriková, E.: Tyramine content and enterococci isolated from the slovak ewe´s cheeses as a potential source of biogenic amines. Chem. Listy, 2011, 105, s871-s1072. IF 0,620
 • Dorko, E., Rimárová, K., Kecerová, A., Pilipčinec, E., Dudriková, E., Lovayová, V., Petrovičová, J., Boroš, E.: Potential association between Coxiella burnetii seroprevalence and selected risk factors among veterinary students in Slovakia. Ann. Agric. Environ. Med., 2011, 18, 47-53. IF 1,062
 • Maľa, P., Baranová, M., Marcinčáková, D., Nagy, J.: Organoleptic Evaluation of Poultry meat Products with Wheat Protein- Seitan, Coloured by Microbial natural Pigment. Assam University Journal of Science and Technology, Biological and Enviromental Sciences, Vol. 5, 1, 2010, 1-5.
 • Pilipčincová, I., Bhide, M., Dudriková, E., Trávniček, M.: Genotypic characterization of coagulase-negative staphylococci isolated from sheep milk in Slovakia. Acta Veterinaria Brno, 2010, 79, 269-275, doi: 10.2754/avb201079020269
 • Dudriková, E., Pistl, J., Sokol, J.: Antibiotic residues in milk as risk factors of food chain – experimental tylosin treatment in cows suffering from mastitis. Dtsch. Tierärztl. Wschr. 2008, 115, 75-78. ISSN 0341-6593-115-75.
 • Dudriková, E., Dičáková, Z.: Biogenic amines in cheeses and human health. Chemické listy, 2008, 102, 616-617. ISSN 1213-7103. IF 0,600
 • Máriássyová, M., Kačániová, M., Dudriková, E. 2008. Content of polyphenols and antiradical activity of bee pollen. Chemical papers, 2008, 102 (S), 2008, 15, 626-627.
 • Baranová, M., Maľa, P., Burdová, O., Strapáč, I.: Obsah kapsantínu v mletej sušenej červenej paprike. Zborník prednášok Mäso a mäsové výrobky –produkcia, bezpečnosť a kvalita. Hygiena Alimentorum XXXII, 11.-13. máj 2011, ISBN 978-80-8077-231-4, 83-86.
 • Baranová, M., Maľa, P., Strapáč, I., Burdová, O.: Okara – sójová vláknina. Zborník prednášok a posterov. 41. Lenfeldovy a Hoklovy dny Brno, 12-13. 10. 2011, 52-55.
 • Maľa, P., Baranová, M., Pavlovská, M.: Sledovanie stability chuťových a farbiacich komponentov používaných pri výrobe jogurtov. Zborník prednášok a posterov. 41. Lenfeldovy a Hoklovy dny Brno, 12-13. 10. 2011, 126-131.
 • Dičáková, Z., Máška, L.: Využitie TLC chromatografie na rýchlu detekciu biogénnych amínov v mliečnych výrobkoch. In: Zborník z odborného sympózia s medzinárodnou účasťou. 6. európske sympózium (poľnohospodárstvo-obchod-služby). Tatranské Matliare, Vysoké Tatry, 23. – 25. 3. 2011, Elsewa, Košice, 2011, ISBN: 978-80-89385-12-6, CD, príspevok č. 15, 7 strán
 • Dičáková, Z., Bystrický, P., Havadejová, L., Jasenčáková, K.: Aminokyseliny v mäse diviny vo vzťahu k jeho senzorickým vlastnostiam. In: Zborník prednášok a posterov odborného seminára pri príležitosti životného jubilea (80. narodenín) Prof. Ing. Štefana Ivanka, DrSc.. UVLF Košice, 26. 5. 2011. 2011. UVLF Košice, 2011, ISBN 978-80-8077-234-5, s.69–75
 • Dičáková, Z.,: Vplyv chemického zloženia na rozdiely v senzorických vlastnostiach mäsa niektorých hospodárskych a divožijúcich zvierat. In: Zborník z odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou- XIII. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov“ Tatranská Javorina, Vysoké Tatry, 24.-26. 10. 2011, Elsewa, Košice, 2011, CD,ISBN-978-80-89385-16-4, s. 59-64,
 • Burdová, O., Pilipčinec, E.: Aktuálne hygienické a technologické riziká z komodity mlieko. In: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena alimentorum XXXI – „Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy“, V. Tatry, 2010, 71 – 77.
 • Burdová, O., Lauková,A., Kantíková, M.: Eliminácia nepriaznivého vplyvu Staphylococcus aureus v procese výroby mliečnych výrobkov. In: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena alimentorum XXXI – „Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy“, V. Tatry, 2010, 245 – 251.
 • Burdová, O., Baranová, M., Lovayová, V.: Kontrola zdravotného stavu dojníc a vzťah ku kvalite mlieka. In: Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie Hygiena alimentorum XXXI – „Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy“, V. Tatry, 2010, 268 – 274.
 • Baranová, M., Ditrichová, H., Maľa, P., Burdová, O., Strapáč, I.: Využitie okary ako donátora vlákniny pre ľudský organizmus. Zborník prednášok Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy Hygiena Alimentorum XXXI 5. 7. máj 2010, ISBN 978-80-8077-186-7, 341-344.
 • Maľa, P., Baranová, M., Maľová, J., Sabolová, G.: Senzorické hodnotenie jednotlivých druhov jogurtov. Zborník prednášok Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy Hygiena Alimentorum XXXI 5. 7. máj 2010, ISBN 978-80-8077-186-7, 366-369.
 • Burdová, O., Pilipčinec, E.: Prečo je pre nás mlieko dôležité? Quark, marec 2010, s. 20 – 21.
 • Lovayová, V., Burdová, O., Dudriková, V., Rimárová, K.: Probiotic survival in yoghurt made from cow´s milk during refrigeration storage. Folia veterinaria, 53, 4, 2010, 217 – 222.
 • Marcinčáková, D., Maľa, P., Baranová, M., Marcinčák, S.: Stabilita farby extraktov mikrobiálneho farbiva červená fermentovaná ryža. Potravinárstvo. 1,4, 2010, 53-58.
 • Baranová, M., Maľa, P., Burdová, O.: Zmeny v obsahu kapsantínu v červenej sušenej mletej paprike v priebehu skladovania. XL. Lenfeldovy a Hoklovy dny, Brno,2010, ISBN 978-80-7305-121-1, 63-66.
 • Maľa, P., Baranová, M., Valkovičová, K.: Prieskum stravovacích možností pri celiakii. XL. Lenfeldovy a Hoklovy dny, Brno,2010, ISBN 978-80-7305-121-1, 113-116.
 • Burdová, O., Baranová, M., Lovayová, V.: Kontrola zdravotního stavu dojníc a vzťahu ku kvalite mlieka. Zborník prednášok Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy Hygiena Alimentorum XXXI 5. 7. máj 2010, ISBN 978-80-8077-186-7, 268-272.
 • Baranová, M., Maľa, P.: Skryté alergény v potravinách - legislatívne riešenie problematiky. Zborník prednášok Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy Hygiena Alimentorum XXXI 5. 7. máj 2010, ISBN 978-80-8077-186-7, 129- 133
 • Strapáč, I., Sokol, J., Baranová, M., Žatko, D.: Koncentrácia Mn, Cu, Fe a Zn v sójových bôboch a vo vybraných sójových výrobkoch. XL. Lenfeldovy a Hoklovy dny, Brno,2010, ISBN 978-80-7305-121-1, 186- 189.
 • Strapáč, I., Sokol, J., Baranová, M., Žatko, D.: Pomerné zastúpenie metylesterov mastných kyselín v rozličných rastlinných olejoch. Bezpečnosť a kontrola potravín, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. -25. marec 2010, ISBN 978-80-552-0350-8, 318-321.
 • Baranová, M., Dittrichová, H., Maľa, P., Burdová, O., Strapáč, I.: Akceptovateľnosť vybraných výrobkov s prídavkom okary - sójovej vlákniny. Bezpečnosť a kontrola potravín, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, 24. -25. marec 2010, ISBN 978-80-552-0350-8, 81-84.
 • Strapáč, I., Sokol, J., Baranová, M., Žatko, D.: Porovnanie kvality domáceho a priemyselne vyrábaného masla. Zborník prednášok Bezpečnosť a kvalita mlieka – súčasné problémy Hygiena Alimentorum XXXI 5. 7. máj 2010, ISBN 978-80-8077-186-7, 223- 225.
 • Strapáč, I., Sokol, J., Žatko, D., Baranová, M.: Mercury and selenium concentrations in muscle tissue of different species of nonpredatory freshwater fish. Folia veterinaria54, 1, 2010, 26-32,
 • Dudriková E, Fatrcová-Šramková K, Chlebo P, Kolesárová A, Lovayová V, Poláková L, Majorová E, Rimárová K. Probiotics and prebiotics in youngs, acceptation and knowledge of functional foods in university students. Int J Probiot Prebiot, 2009; 4(2): 130.
 • Maľa, P., Burdová, O.: „Vývoj nových technológií pre spracovanie mlieka“. Mliekárstvo, 39, 1, 2008, s. 28 – 31.
 • Burdová, O., Maľa, P., Baranová, M.: Možnosti ovplyvňovania kvality mlieka v mliečnom reťazci, Mliekarstvo, 39, 2, 2008, s. 36 – 39.
 • Maľa, P., Burdová, O.: „Senzorické hodnotenia mlieka a mliečnych výrobkov v súvise s nariadením komisie ES č.273/2008“. Mliekarstvo, 39, 2, s. 40 – 44.
 • Burdová, O., Baranová, M., Maľa, P.: „Potravinová bezpečnosť – uplatňovanie princípu od farmy po stôl“ – skúsenosti a problémy. Zborník SAPV č. 61: Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat, Nitra, 2008, s. 71 – 74.
 • Baranová, M., Maľa, P., Burdová, O.: „Senzorická kvalita sójových výrobkov vyrábaných na Slovensku“. Zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie „Bezpečnosť a kontrola potravín“, SPU Nitra, SR, 2. – 3. apríl 2008, 181– 184.

Monografie a učebné texty katedry za 5 rokov

 • Baranová, M.: Hygiena a technológia potravín rastlinného pôvodu a potravinárskych prísad UVL Košice, 2007, 253s. ISBN 978-80-8077-057-0
 • Baranová, M.:
  Technológia a kvalita mrazenia a spracovania ovocia a zeleniny. UVLF Košice, 2011, 145s.
  ISBN 978-80-8077-242-0
 • Baranová, M.:
  Technológia výroby a kvalita cereálií. UVLF Košice, 2011, 147s.
  ISBN 978-80-8077-243-7
 • Baranová, M.:
  Technológia sacharidov, čokolády a cukroviniek. UVLF Košice, 2011, 115s.
  ISBN 978-80-8077-241-3
 • Keresteš, J. a kol. (Burdová,O.)
  Biotechnológia, výživa a zdravie. Eminent s.r.o., 2009, 527 s.
  ISBN 978-80-970205-9-0