Katedra mikrobiológie a imunológie

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie rieši výskumné úlohy na báze domácich a medzinárodných projektov a grantov týkajúce sa bakteriálnych a vírusových patogénov zvierat ich diagnostiky a prevencie, z ktorých niektoré majú charakter zoonóz (zástupcovia rodov Salmonella, Escherichia, West Nile vírus, Vírus kliešťovej encefalitídy). V bunkovom laboratóriu sa okrem izolácie a kultivácie veterinársky významných vírusov (BVD vírus, prasací cirkovírus PCV-2) riešia výskumné úlohy súvisiace s in vitro štúdiom pôsobenia environmentálnych faktorov na bunky rôznych druhov zvierat a orgánových systémov.

Základné metodické postupy využívané pri riešení uvedených úloh sú zaradené do predmetu Mikrobiológia v rámci praktických cvičení pre ŠP Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia, Bezpečnosť krmív a potravín a rovnako do predmetov vyučovaných v anglickom jazyku. Skúsenosti a poznatky sa uplatňujú pri riešení diplomových prác a doktorandskom štúdiu.

Ústav sa v rámci Laboratória gnotobiológie orientuje na štúdium biologických a technologických vlastností prospešných baktérií, štúdium zákonitosti ekosystému čreva, objasňovanie mechanizmu účinku prospešných baktérií resp. iných biologicky aktívnych látok na bunkovej úrovni ako aj na úrovni makroorganizmu, štúdium optimalizácie účinku prospešných baktérií zintenzívnením niektorého z mechanizmov alebo rozšírením škály mechanizmov  ich probiotického efektu. Pracovisko taktiež rieši nové aplikačné formy pre použitie prospešných mikroorganizmov a iných biomodulátorov vo veterinárnej  prevencii a terapii. Pracovníci pracoviska disponujú znalosťami  v oblasti vykonávania neinfekčných a infekčných pokusov v laboratórnych ako aj v terénnych podmienkach. V experimentálnej činnosti pracovisko využíva gnotobiologické techniky a postupy umožňujúce štúdium v definovaných podmienkach a získavanie exaktných vedeckých výsledkov. Pracovisko disponuje zariadením pre získanie a odchov gnotobiotických zvierat (prasatá, myši, potkany) pre experimentálne účely. Pre účely detekcie a kvantifikácie bakteriálnych populácií v sledovaných vzorkách využíva pracovisko aj molekulárne metódy založené na princípe PCR a fluorescenčnej in situ hybridizácie. Tiež bola na tomto pracovisku vyvinutá metódy HISTO-FISH pre účel štúdie biofilmov v in vivo podmienkach.

Vedecká činnosť sa Ústave mikrobiológie a gnotobiológie sa opiera o projekty domácich a zahraničných grantových agentúr. Jedná sa o výskumné projekty podporované grantovými agentúrami ako sú Vedecká grantová agentúra SR (VEGA), Agentúra na podporu vedy a výskumu (APVV) a projekty aplikovaného výskumu ako aj projekty zo štrukturálnych fondov EU– INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy a MediPark. Tieto projekty sú zamerané do oblasti štúdia patogénnych vlastností, diagnostiky a profylaxie pôvodcov bakteriálnych infekcií ako sú E. coli, salmonely, stafylokoky a streptokoky ako aj vírusových infekcií, ako sú vírusy bovinnej vírusovej hnačky, bovinnej infekčnej rinotracheitídy a cirkovírusovej choroby prasiat.

Významné projekty riešené na pracovisku:
·         VEGA č. 1/0009/15: Využitie gnotobiotických laboratórnych zvierat v štúdiu fyziológie tráviaceho traktu a vzájomných interakcií prirodzenej mikroflóry a patogénov tráviaceho traktu. (Zodpovedný riešiteľ:  MVDr. S. Gancarčíková, PhD., 2015-2018).
·         Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice) ITMS:26220220185 (OP VaV-2012/2.2/08-RO) č. zmluvy: OPVaV/12/2013 (2013-2015).
·         APVV 0199-11: Využitie alginitu na stabilizáciu a stimuláciu účinku probiotických bioprípravkov v medicíne a zdravej výžive. (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2012-2015).
·         VEGA 1/0855/12, Imunomodulačný a cytotoxický účinok pesticídov v podmienkach vírusovej infekcie. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2012-2014).
·         ŠF EÚ ITMS kód projektu: 26220220152: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech). (Odborný garant  za partnerskú organizáciu UVLF: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2011-2015).
·         VEGA 2/0005/09: Modulácia biochemizmu čreva, črevnej mikroflóry a imunitnej odpovede organizmu u prasiat pomocou probiotických mikroorganizmov a ľanového semena ako zdroja n-3 PNMK a vlákniny. (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. S. Gancarčíková, PhD., 2011-2014).
·         Projekt MŠ SR č. 002UVL-8/2008. Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovno-vzdelávacieho procesu veterinárnych a humánnych lekárov a farmaceutov. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2008-2009).
·         SK 0021 Nórsky a EHP finančný mechanizmus: Biotechnologické a naturálne produkty v prevencii chorôb ošípaných z hľadiska produkcie bezpečných a kvalitných potravín (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2007-2011).
·         VEGA 1/4375/07: Bunkové kultúry ako model stanovenia cytotoxickosti pesticídov. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2007-2009).
·         VEGA 1/4381/07: Geneticky modifikované mikroorganizmy v profylaxii hospodárskych zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. E. Holoda, PhD., 2007-2009).
·         Sixth Framework Programme EU: Priority SSP/5.4.6-NMSACC-PCVD (Porcine Circovirus Disease) 518432 SSA: Towards improved food quality and safety (Koordinátor Prof. Ing. Vilček, DrSc., za Katedru mikrobiológie a imunológie: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., RNDr. J. Polláková, PhD. 2006-2009).
·         APVV 20-062505: Probiotiká a iné alternatívy antibiotík prirodzeného pôvodu vo výžive a prevencii chorôb mláďat ošípaných (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2006-2009).
·         VV_RP_UP2: Pracovisko analýzy DNA – medzinárodná spolupráca v oblasti DNA metód. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. E. Holoda, PhD., 2006-2007).
·         VEGA 1/1362/04: Imunomodulačný, cytotoxický a genotoxický účinok xenobiotík na eukaryotické a prokaryotické bunky a vírusy. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2004-2006).
·         Projekt VEGA 1/1337/04: Vplyv oligosacharidov na interakcie probiotických mikroorganizmov a patogénov tráviaceho traktu monogastrických zvierat a hydiny (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2004-2006).
·         Projekt VEGA 1/0561/03: Vplyv rastlinných komponentov na interakcie probiotických mikroorganizmov a patogénov tráviaceho traktu monogastrických zvierat a hydiny (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. A. Bomba, DrSc., 2003-2006).
·         VEGA 1/8115/01: Účinok subchronickej expozície k pesticídom na humorálnu a bunkovú sprostredkovanú imunitu u úžitkových zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2001-2003).
·         VEGA 1/7019/20: Cirkulácia ekonomicky významných vírusových a bakteriálnych patogénov v chovoch ošípaných. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. E. Pilipčinec, PhD., 2001-2003).
·         Rozvojový projekt MŠ SR: Akademický informačný systém: oblasť č. 3d – “Vybrané centrálne projekty z oblasti IT iniciované vysokými školami” (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. E. Holoda, PhD.)
·         Sixth RP EU: Contract No. FOOD-CT-2004-506487: Food quality and safety: Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds. Koordinátor Dr. R. J. Wallace, PhD., Zodpovedný riešiteľ za UVL: MVDr. D. Mudroňová, PhD.Rowett research institute, Aberdeen, UK; (Zodpovedný riešiteľ za UVL: MVDr. D. Mudroňová, PhD., 2004-2009).

Spoluúčasť na riešení projektov:
·         International Visegrad Fund´s Standard Grant No. 21510133: Prevention and control of transboundary and emerging viral infections of pigs in Central Europe (2015-2016)
·         Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice) ITMS:26220220185 (OP VaV-2012/2.2/08-RO) č. zmluvy: OPVaV/12/2013 (2013-2015)
·         VEGA 1/0067/13: Využitie probiotík v akvakultúre pri prevencii bakteriálnych chorôb rýb (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. P. Popelka, PhD.,  2013-2015).
·         APVV - 0379-10: Klasický, genomický a proteomický prístup pri skúmaní ekonomicky významných vírusových nákaz hospodárskych zvierat (Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Vilček, DrSc., 2011-2014).
·         APVV-0036-10: Study of host:pathogen interactions at proteomic level to explore immune evasion mechanisms of CNS invading pathogens (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mangesh Bhide, PhD., 2011-2014).
·         Brain Centrum – Centrum excelentnosti SAV pre výskum mozgu. (Zodpovedný vedúci: prof., M. Novák, PhD., 2011-2014).
·         Neurovedy-Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF -  Garant predmetu Mikrobiológia, kód ITMS 26110230036 (2010-2013)
·         ŠF EÚ ITMS kód projektu: 26220120002:  INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy  2009-2011
·         VEGA 2/0005/09: Naturálne substancie a ich využitie pre zdravý chov zvierat (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. V. Strompfová, PhD., 2009-2011)
·         VEGA 1/0122/08: Nové koordinačné zlúčeniny zinku zaujímavé z hľadiska antibakteriálnej a antifungálnej aktivity (Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. K. Györgyová, DrSc., 2008-2010).
·         AV projekt 4/0009/07: Rekolonizácia pohlavného aparátu s využitím symbiotických mikroorganizmov (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., 2007-2009).
·         APVV-0357-07: Malassezia spp. u zvierat z apektu diagnostiky, terapie a antifugálnej rezistencie. (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Eva Čonková, PhD., 2007-2011)
·         APVV-20-019605: Variabilita vírusových genómov, molekulová diagnostika a epizootológia vírusových nákaz zvierat (Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Vilček, DrSc., zástupca: Prof. MVDr. J. Pistl, PhD., 2006-2009).
·         APVV-20-041605: Komplexné riešenie prevencie salmonelózy hydiny imunomodulátormi (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. M. Levkut, DrSc., 2006-2009).
·         Projekt IT 2005 (Spoločný projekt všetkých verejných univerzít); Kategória projektu: 3/c. Centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR. Zameranie projektu:1/a.Zlepšenie podmienok pre používanie IT na vysokých školách. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. E. Holoda, PhD., 2006-2007).
·         APVV-20-063205: Výskum a identifikácia genotypov výkrmových ošípaných a prežúvavcov s nižším obsahom sérového cholesterolu a analýza rizík ich jatočnej produkcie (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Ing. Ján Buleca, 2006-2009).
·         VEGA 1/3502/06: Mor včelieho plodu a jeho prevencia použitím probiotík (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. J. Toporčák, PhD., 2006-2008).
·         APVT-20-024104: Zoofilné mikromycéty z aspektu diagnostiky a antifungálnej citlivosti. (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. E. Čonková, PhD., 2005-2007)
·         VEGA 1/2474/05: Štúdium syntézy a fyzikálnochemických vlastností nových koordinačných zlúčenín zinku s potenciálnou biologickou aktivitou (Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. K. Györgyová, DrSc., 2005-2007)
·         VEGA 1/9016/02: Bioterapia chronických rán a preležanín larvami múch a vrelými produktami u zvierat a ľudí. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. A. Kočišová, PhD., 2002-2003).

Podané patenty:
·         PÚV 223-95: Probiotický prípravok pre mláďatá prežúvavcov.
·         ÚV 336-2002: Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre ciciaky a odstavčatá.
·         PÚV 337-2002: Potencovaný probiotický kŕmny doplnok pre teľatá.
·         PÚV 338-2002: Podporný prípravok pre teľatá a jahňatá.
·         PÚV 342-2002: Potencované probiotiká

Ústav imunológie

Výskumné aktivity na ústave môžu byť rozdelené do oblastí. V  minulosti to bolo aj štúdium genetickej predispozície voči prionózam a štúdium faktorov virulencie patogénnych mikroorganizmov. V súčasnosti sú výskumné aktivity  zamerané na riešenie problematiky vplyvu probiotík a látok prirodzeného pôvodu na imunitu zvierat a črevnú mikroflóru, a to predovšetkým v súvislosti s prevenciou infekčných chorôb bez použitia antibiotík s cieľom produkovať bezpečné a kvalitné potraviny pre ľudský konzum. Ústav imunológie zabezpečuje tiež pedagogickú činnosť v slovenskom a anglickom jazyku. Súčasťou ústavu je Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI), ako spoločné pracovisko UVLF v Košiciach a Neuroimunologického ústavu (NIÚ) v Bratislave (vytvorené v roku 1996). Toto pracovisko je zamerané na výskum v oblasti interakcie hostiteľ – patogén. Podrobnejší opis aktivít LBMI je na stránke http://lbmi.uvm.sk/LBMI/The_Laboratory.html.

Významné projekty riešené na pracovisku:
·         VEGA 1/0834/12: Štúdium imunomodulačného účinku exopolysacharidov probiotických laktobacilov u prasiat. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Ľ.Tkáčiková, PhD., 2012-2014)
·         Nové študijné programy a vzdelávanie na UVLF. Garant predmetu Imunológia, kód ITMS 26110230036, (2010-2012) Neurovedy
·         VEGA 1/0646/08: Štúdium polymorfizmov v PrP géne hovädzieho dobytka (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Ľ.Tkáčiková, PhD., 2008-2010)
·         VEGA 1/3239/06: Štúdium polymorfizmu TLR génov prežúvavcov (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. I. Mikula, DrSc., 2006-2008).
·        VEGA 1/2328/05: Štúdium polymorfizmu v PRNP géne autochtónnych plemien oviec chovaných na Slovensku (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Ľ.Tkáčiková, PhD., 2005-2007)
·         AV/1104/2004: Imunogenetika pri tvorbe zdravia hospodárskych zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 2004-2009).
·         Sixth Framework Programme EU: Contract No. FOOD-CT-2004-506487: Food quality and safety: Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds (koordinátor Dr. R. J. Wallace, PhD., Rowett Research Institute, Aberdeen, UK; Zodpovedný riešiteľ za UVL: MVDr. D. Mudroňová, PhD., 2004-2009).
·         AV/1104/2004: Imunogenetika pri tvorbe zdravia hospodárskych zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 2004-2009).
·        VEGA 1/0433/03: Genotypizácia oviec za účelom získania nových poznatkov o rezistencii k aktuálnym ochoreniam. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Ľ.Tkáčiková, PhD., 2003-2005)
·         VEGA 1/0433/03: Infekcia, Imunogenetika, Genotypizácia (génov priónov, interleukínov, BAC, MHC-Ovar) (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 2003-2005).
·         AV /802/2002: Imunita oviec vo vzťahu k polymorfizmu génov. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 2002-2008).
·        VEGA 1/8021/01: Gény virulencie Streptococcus agalactiae izolovaných z humánnych a živocíšnych zdrojov. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. Ľ.Tkáčiková, PhD., 2001-2003).
·         Copernicus projekt CIPA CT 940-209 (1998): Safe, live vectors to improve vaccination strategies in farm animals by expression of cytokines and pathogen derived antigens. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc.).
·        VEGA 1/6232/98: Identifikácia imunodominantných epitopov priónového proteínu hovädzieho dobytka. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 1998-2000).
·         VEGA 1096/94: Imunitná reakcia organizmu na patogénne mikroorganizmy, ich produkty, polutanty a imunoreštauracné látky. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc., 1994-1996).
·         GAV 1/990835/91: Mikroorganizmy, ich vplyv na zdravie a životné prostredie. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr.I. Mikula, DrSc.).

Spoluúčasť na riešení projektov:
·         Projekt KEGA 016UVLF-4/2014: Implementácia praktickej výučby chorôb včiel do procesu terciárneho a širšieho odborného vzdelávania (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. L. Molnár, PhD., 2014-2016)
·         Medicínsky univerzitný park v Košiciach (MediPark, Košice) ITMS:26220220185 (OP VaV-2012/2.2/08-RO) č. zmluvy: OPVaV/12/2013 (2013-2015)
·         APVV 0199-11: Využitie alginitu na stabilizáciu a stimuláciu účinku probiotických bioprípravkov v medicíne a zdravej výžive (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2012-2015)
·         VEGA 2/0016/12:  Nové metódy biologickej ochrany pred mikrobiálnymi ochoreniami včiel (Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. P. Javorský, DrSc., 2012-2014)
·         KEGA 005UVLF-4/2011: Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike pre študentov veterinárnych a biomedicínskych odborov (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. M. Bhide, PhD., 2011-2013)
·         VEGA 1/0435/11: Modulácia biochemizmu čreva, črevnej mikroflóry a imunitnej odpovede organizmu u prasiat pomocou probiotických mikroorganizmov a ľanového semena ako zdroja n-3 PNMK a vlákniny. (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. S. Gancarčíková, PhD., 2011-2014)
·         Štrukturálne fondy EÚ: Kompetenčné centrum pre biomodulátory a výživové doplnky (Probiotech) ITMS kód projektu: 26220220152 (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2011-2015)
·         VEGA 1/0334/10: Cytotoxické a genotoxické účinky modelového fungicídu v kultúrach periférnych lymfocytov hovädzieho dobytka. (Zodpovedný riešiteľ: Prof.MVDr. Ján Dianovský, PhD.,  2010-2013)
·         Projekt  základného  výskumu 00162-0001, 06/2010-12/2012: Izolácia prírodných látok rastlín procesom lyofilizácie a zmeny ich kvalitatívno-kvantitatívnych vlastností. (Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Ivan Šalamon, CSc., 2010-2012)
·         VEGA  2/0005/09: Naturálne substancie a ich využitie pre zdravý chov zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: MVDr. V. Strompfová, PhD., 2009-2011)
·         VEGA 1/0727/09: Štúdium účinku beta glukánov, ako modifikátorov biologickej odpovede u hospodárskych zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Peter Reichel, PhD., 2009-2011)
·         Projekt INFEKTZOON – Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy v rámci operačného programu Výskum a vývoj, výzvy Podpora výskumu a vývoja, opatrenia 2.1, 2009
·         VEGA 1/0122/08: Nové koordinačné zlúčeniny zinku zaujímavé z hľadiska antibakteriálnej a antifungálnej aktivity (Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. K. Györgyová, DrSc., 2008-2010)
·         AV projekt 4/0009/07: Rekolonizácia pohlavného aparátu s využitím symbiotických mikroorganizmov (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. Igor Valocký, PhD., 2007-2009)
·         Projekt „Národný včelársky program“ – na základe nariadenia vlády SR č.422 /2007 z 5.9.2007, § 7 – spolupráca so špecializovanými inštitúciami na implementáciu aplikovaného výskumu v oblasti včelárstva a včelích produktov (príloha č. 12) Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach: Názov: Alternatívne metódy boja s chorobami včiel (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. J. Toporčák, PhD., 2007-2010)
·         Biotechnologické a naturálne produkty v prevencii chorôb ošípaných z hľadiska produkcie bezpečných a kvalitných potravín. SK 0021 Nórsky a EHP finančný mechanizmus (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2007-2011).
·         APVV-20-062505: Probiotiká a iné alternatívy antibiotík prirodzeného pôvodu vo výžive a  prevencii chorôb mláďat ošípaných (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2006-2009)
·         VEGA 1/3502/06: Mor včelieho plodu a jeho prevencia použitím probiotík (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MVDr. J. Toporčák, PhD., 2006-2008)
·         VEGA 1/1337/04: Vplyv oligosacharidov na interakcie probiotických mikroorganizmov a patogénov tráviaceho traktu monogastrických zvierat a hydiny. (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. R. Nemcová, PhD., 2004-2006)
·         VEGA 2/2117/22: Molekulová analýza priónového génu oviec vo vzťahu k ich vnímavosti ku scrapie (Zodpovedný riešiteľ: Prof. MVDr. M.Novák, DrSc., 2003-2005)
·         VEGA 2/2010/22: Pokusná rekombinantná a DNA vakcína proti rekurentnému herpesu. (Zodpovedný riešiteľ: Doc. MUDr. J. Rajčáni, DrSc., 2002-2004)
·         VEGA1/9013/02: Vplyv polyénových mastných kyselín na metabolizmus, imunitu, zdravie zvierat a nutričnú hodnotu živočíšnych produktov (Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Ladislav Vaško, CSc., 2002-2005)
·         VEGA 2/6089/98: Expresia veľmi skorých a štrukturových proteínov vírusu herpes simplex pocas reaktivácie latentnej infekcie a sledovanie imunitnej odpovede na velmi skoré a neskoré protekcné antigény (Zodpovedný riešiteľ: Doc.MUDr. J.Rajčáni, DrSc., 1998-2000).
·         Sixth RP EU: Contract No. FOOD-CT-2004-506487: Food quality and safety: Plants and their extracts and other natural alternatives to antimicrobials in feeds. Koordinátor Dr. R. J. Wallace, PhD., Zodpovedný riešiteľ za UVL: MVDr. D. Mudroňová, PhD.Rowett research institute, Aberdeen, UK; (Zodpovedný riešiteľ za UVL: MVDr. D. Mudroňová, PhD., 2004-2009).

Laboratórium biomedicínskej mikrobiológie a imunológie (LBMI)

http://lbmi.uvm.sk/LBMI/The_Laboratory.html