Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Publikačná činnosť

2014

 • TOPORČÁK, Juraj, KUZYŠINOVÁ, Katarína., MUDROŇOVÁ, Dagmar., VELČICKÁ, Gertrúda: Hodnotenie rizika najzávažnejších chorôb včiel a možnosti ich prevencie. Vedecká monografia, 2014, ISBN 978 – 80 – 8077 – 437 – 0, UVLF v Košiciach, s. 94.
 • ONDREJKOVÁ, Anna - SUPUKA, Peter - ONDREJKA, Róbert - PROKEŠ, Marián - ČECHVALA, Peter - TOPORČÁK, Juraj - SÜLI, Judit. The trichophytosis of rabbits c. In Magyar Állatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2014, vol, č., s.
 • KUZYŠINOVÁ, Katarína, MUDROŇOVÁ Dagmar, TOPORČÁK Juraj, MOLNÁR Ladislav, MAJOR Peter: Organické a mastné kyseliny v prevencii moru včelieho plodu. In Zborník príspevkov a abstraktov, Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 5. medzinárodná vedecká konferencia, 4. – 5. sept. 2014, Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, s. 292 – 295. ISBN 978-80-8077-411-0.

2013

 • TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinary medicine study branch graduate. Rec. Peter Popelka, Lenka Košuthová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 72 s. ISBN 978-80-8077-341-0.

2012

 • TOPORČÁK, Juraj - CHLEBO, Róbert. Choroby včiel a hygiena pri produkcii medu. Rec. E. Papierniková, J. Kopernický, J. Meleg. 1. vyd. Bratislava : Slovenský zväz včelárov, 2012. 213 s. ISBN 978-80-970826-3-5.
 • KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. IN VIVO TESTING OF THE EFFICACY  OF BEE PROBIOTIC LACTOBACILLI. In Folia veterinaria. - 2012. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 4, s. 14-16.
 • KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Development of application form of probiotic preparation for bees. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 51-53.
 • KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. Testovanie účinnosti v čelích probiotických laktobacilov v in vivo podmienkach. In Vedecké práce doktorandov 2012. VII. ročník, Košice, 10. - 11. september 2012 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. - Košice : ÚFHZ SAV, 2012. ISBN 978-80-968618-9-7, s. 101-104.
 • KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín: AGROKOMPLEX  2012, Nitra  23. - 26.08.2012 : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-283-3, [CD-ROM], S. 46-49.

2011

 • KOLEKTÍV AUTOROV - TOPORČÁK, J., MOLNÁR, L., SESZTÁKOVÁ, E., VRABEC, V., BÍLEK, J.: Praktická príručka veterinárneho lekára, Komora veterinárnych lekárov SR, 2011, ISBN: 978-80-967681-5-8.
 • TOPORČÁK, J., KUZYŠINOVÁ, K., MUDROŇOVÁ, D.: Chov a choroby včiel a čmeliakov. Edičné stredisko a predajňa literatúry UVLF v Košiciach, 2011. 139 s. ISBN 978-80-8077-253-6.
 • MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J., NEMCOVÁ, R., GANCARČÍKOVÁ, S., HAJDUČKOVÁ, V., RUMANOVSKÁ, K.: Lactobacillus sp. as a potential probiotic for the prevention of Paenibacillus larvae infection in honey bees. In: Journal of Apicultural Research, DOI 10.3896/IBRA.1.50.4.11, 2011, 50(4): 323-324.
 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J.: Probiotiká – alternatívna možnosť prevencie moru včelieho plodu. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, VI. ročník. Košice: Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, 1. vyd., 2011. 160 s. ISBN 978-80-8077-248-2.
 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J., NEMCOVÁ, R.: Prevencia moru včelieho plodu použitím rastlinných silíc. XIII. Fyto – apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou v Košiciach, Zborník súhrnov prednášok. Košice: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach, Lekárska spoločnosť naturálnej medicíny, 2011.
 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J., NEMCOVÁ, R.: Rastlinné silice v prevencii moru včelieho plodu. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. Medzinárodná vedecká konferencia, Zborník príspevkov a abstraktov. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2011. 329 s. ISBN 978-80-8077-230-7.
 • RUMANOVSKÁ, K.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. ŠVOČ – Študentská vedecká a odborná činnosť – 54. ročník, Zborník abstraktov. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 1. vyd., 2011. 45 s. ISBN 978-80-8077-227-7.
 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 3. časť: Mastné kyseliny. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2011, XXXVI: 1, s. 19. HEDMEGOVÁ, M. Výskyt neosporózy u psov na východnom Slovensku. In Zborník abstraktov ŠVOČ – 54. ročník. 2011. ISBN 978-80-8077-227-7. p. 20.
 • HEDMEGOVÁ, M., POŠIVÁK, J., POŠIVÁKOVÁ, S., REITEROVÁ, K. Výskyt Neosporacaninum u psov na východnom Slovensku. In Zborník príspevkov a abstraktov - Infekčné a parazitárne choroby zvierat, 4. medzinárodná vedecká konferencia. 2011. ISBN 978-80-8077-230-7. p. 218-220.
 • HEDMEGOVÁ, M., REITEROVÁ, K., POŠIVÁK, J., POŠIVÁKOVÁ S. Prevalenceofneosporosis in dogs in Eastern Slovkia. In Foliaveterinaria. 2011. ISSN 0015-5748. p 25-26.
 • HEDMEGOVÁ, M., ZACHAROVÁ, V., MAJOR, P., IGLÓDYOVÁ, A., MIHOK, T., KISSOVÁ, V.: Projekt – anatómia pre psíčkarov – články dostupné na http://www.psickar.sk/ anatomia-psa. ISSN 1338-533X
 • KOTTFEROVÁ, L., KOTTFEROVÁ, J., JAKUBA, T., HALADOVÁ, E., MOLNÁR, L., TOPORČÁK, J.: Ozobávanie peria u Papagája sivého Žaka ( Psittacus erithacus) -popis klinického prípadu. 38.etologická konferncia, Kostelec nad černými lesy, 2011, 82
 • KOTTFEROVÁ, L., KOTTFEROVÁ, J., JAKUBA, T., HALADOVÁ, E., MOLNÁR, L., TOPORČÁK, J.: poster- Ozobávanie peria u Papagája sivého Žaka . 38.etologická konferncia, Kostelec nad černými lesy, 2011
 • KOTTFEROVÁ, J., JAKUBA, T., HALADOVÁ, E., FEJSÁKOVÁ, M., MATOS, R., KOTTFEROVÁ, L.: Etické aspekty vzťahov človek- zviera pri welfare zvierat. Ekológia a veterinárna madicína VIII., Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 22. -23. September 2011, Košice, 184-185, ISBN 978-80-8077-249-9 MOLNÁR, L., BÍLEK, J., KOŽÁR, M.: Sinusitis in falcons and exotic birds – clinical approach and treatment, str.28-29, Exotic animal conference 2011 - Opthalmology 19-21. maj, 2011, Brno, Česká republika BÍLEK, J., VRABEC, V., TOPORČÁK, J., MOLNÁR, L.: Dermatomykózy u doma chovaných hlodavcov, Zborník príspevkov a posterov, 7.-8. September, 2011, 101-102, ISBN 978-80-8077-230-7 VRABEC, V., MOLNÁR, L., SESZTÁKOVÁ, E., BÍLEK.J.: Neuropatická dilatácia proventrikulu u papagájov, Zborník príspevkov a posterov, 7.-8. September, 2011, 108, ISBN 978-80-8077-230-7 MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J., RUMANOVSKÁ, K., NEMCOVÁ, R., GANCARČÍKOVÁ, S., HAJDUČKOVÁ, V.: Paenibacillus larvae infection of honey bees – Lactobacillus sp. as a potential probiotic for the prevention. In Apimondia 2011, Abstracts book, 42nd International Apicultural Congres, 21. – 25. September 2011, p. 157, Buenos Aires, Argentina.

2010

 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 2. časť: Rastlinné silice. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2010, XXXV: 6, s. 315.
 • RUMANOVSKÁ, K., MUDROŇOVÁ, D., TOPORČÁK, J.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. 1. časť: Probiotiká. In: Slovenský veterinársky časopis, ISSN 1335-0099, 2010, XXXV: 5, s. 248.
 • TOPORČÁK, J., MUDROŇOVÁ, D., NEMCOVÁ, R., GANCARČÍKOVÁ, S., KORIM, P., RUMANOVSKÁ, K.: Probiotic Lactobacilli in the prevention of Paenibacillus larvae infection in Honeybes. In: Eurbee 2010 Conference program poster presentations, 7th and 9th of September 2010, 4th EurBee Congress of Apidology Ankara, Turkey.

2008

 • TOPORČÁK, J., MUDROŇOVÁ, D., NAGY, J., KORIM, P., RUMANOVSKÁ, K.: Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In: Zoonózy – spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie, Bratislava, 11. – 12. 9. 2008, Bratislava, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 108.
 • TOPORČÁK, J., MUDROŇOVÁ, D., PISTL, J., KORIM, P., KUCHÁROVÁ, K., RUMANOVSKÁ, K.: Confirmation of the possibility to infect the larvae of bumblebees (Bombus terrestris) with the Paenibacillus larvae. In: Diagnosis and control of bee diseases, August 26th – 28th 2008, Symposium CVUA – World orgranisation for animal health, Freiburg, Germany.
 • TOPORČÁK, J., MUDROŇOVÁ, D., NEMCOVÁ, R., GANCARČÍKOVÁ, S., KORIM, P., RUMANOVSKÁ, K.: Lactobacilli as potential probiotics for honey bee. In Diagnosis and control of bee diseases, August 26th – 28th 2008, Symposium CVUA – World orgranisation for animal health, Freiburg, Germany.

2007

 • ŠKARDOVÁ,I., ŠKARDA,J., SESZTÁKOVÁ, E.,VRABEC,V.: Endoskópia malých zvierat. Študijný material pre praktické a laboratórne cvičenia, UVM, Košice, 2007, 1 –16 .
 • ŠKARDOVÁ,I., ŠKARDA,J., SESZTÁKOVÁ, E.,VRABEC,V: Diferenciálna diagnostika kliešťami prenášaných ochorení. UVM, Košice, 2007, 1 –16. Študijný materiál pre praktické a laboratórne cvičenia, UVM, Košice, 2007, 1 –16 .
 • ŠKARDOVÁ,I., ŠKARDA,J., SESZTÁKOVÁ, E.,VRABEC,V: Klinika a diagnostické postupy pri onkologických prípadoch. UVM, Košice, 2003, 1 –16 . Študijný material pre praktické a laboratórne cvičenia, UVM, Košice, 2007, 1 –16 .
 • ŠKARDOVÁ,I., ŠKARDA,J., SESZTÁKOVÁ, E.,VRABEC,V.: Transfúzia krvi. Študijný materiál. UVM, Košice, 2003, 1 –16 Študijný material pre praktické a laboratórne cvičenia UVM, Košice, 2007, 1 –16 .
 • ŠKARDOVÁ,I., ŠKARDA,J., SESZTÁKOVÁ, E.,VRABEC,V: Myeloproliferatívne ochorenia u kurčiat, diagnostika. Odber kostnej drene practicals. UVM, Košice, 2003, 1 –16 . Študijný materiál pre praktické a laboratórne cvičenia UVM, Košice, 2007, 1 –32 .
 • TOPORČÁKOVÁ, E., NOVÁKOVÁ, M., BUGOŠ, I., TOPORČÁK, J.: Choroby cudzokrajných zvierat I. Proxima Press, 2007, ISBN 80 – 85454 – 78 – 104.
 • TOPORČAKOVÁ, E., TOPORČÁK, J., DANKO, S.: Choroby cudzokrajných zvierat II. Proxima Press, 2007, s. 161: ISBN: 978-80-89248-16-2.
 • ŠKARDOVÁ,I.,MOJŽŠOVÁ,J.,ONDRAŠOVIČOVÁ,O.,ŠKARDA,J.,VRABEC,V.,SESZTÁKOVÁ, E.: Clinical approach to diseases in selected exotics and fur animals. Part I. selected small mammals. UVM,Košice, 2007,1-145, ISBN 80-88985-45-5
 • FRIDMAN, E., ŠKARDA, J. , ŠKARDOVÁ I.: Immunosuppression and postradiation damage in chickens. The study of the apoptotic cascade using new technology of tissue microarray (TMA) in avian medicine. Current problem in radiation research. Scientific monography,ERR 2006, Kiev, Ukraine. Monografia. Vydavatelstvo Ukrajinskeho -Fytosociologickeho Centra, Kiev 2007.