Klinika vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat

Všeobecné informácie

Klinika vtákov a exotických zvierat poskytuje služby pre tie druhy zvierat, ktoré klinika zahŕňa v klinickej, pedagogickej a vedecko-výskumnej oblasti. Ide konkrétne o všetky druhy aviárne, malé cicavce, exotické a voľne žijúce zvieratá.

  • vtáky (hydina, exotické a voľne žijúce vtáky)
  • teráriové zvieratá (plazy, korytnačky a pod.)
  • malé cicavce (morčatá, škrečky, potkany a pod.)
  • kožušinové zvieratá (králiky, fretky, činčily a pod.)
  • včely a čmeliaky

Klinika poskytuje služby pre preventívnu, poradenskú, expertíznu, diagnostickú a terapeutickú činnosť v oblasti vnútorných, reprodukčných, chirurgických a ortopedických chorôb v zmysle Zákona o veterinárnej starostlivosti č.39/2007 Z.z., č.19/2007 a 442/2004 Z. z. o Komore veterinárnych lekárov SR.
Táto činnosť je odplatná v zmysle vnútorných predpisov a hospodárskej činnosti na UVL v Košiciach a cenníka veterinárnych úkonov, ktoré sú súčasťou tohto informačného listu.

MVDr. Ladislav Molnár, PhD. - prednosta kliniky

Ordinačné hodiny:

Pondelok – Piatok: 8:00 – 12:00
13:00 – 15:30

Doporučujeme majiteľom zvierat preštudovať cenník úkonov a príplatkov, prípadne pred vyšetrením požiadať službukonajúceho veterinárneho lekára o predbežnú cenu vyšetrenia daného zvieraťa.
Službukonajúci veterinárny lekár rozhoduje o neodkladnosti vyšetrenia zvieraťa v pohotovostnej službe. Nejasnosti a sporné prípady sú v kompetencii riešenia službukonajúceho veterinárneho lekára a prednostu kliniky.
Kontaktné telefónne číslo: +421917637798 pre pohotovostný režim ambulantnej činnosti kliniky