Pracovisko analýzy DNA

Vedecko-výskumná činnosť

V zmysle legislatívy Slovenskej republiky PAD bolo udelené povolenie pracovať s geneticky modifikovanými organizmami 1. a 2. rizikovej triedy. Priestorové a prístrojové vybavenie PAD spĺňa podmienky legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky týkajúce sa ochrany zdravia pracovníkov, obyvateľstva a životného prostredia voči biologickým faktorom (90/219/EEC; 2000/54/EC; Zákon SR č. 151/ 2002 Z. z. a ďalšie právne normy). Hlavnou náplňou pracoviska je kooperácia pri riešení výskumných úloh v oblasti DNA metód:

VEGA 1/4381/07: Geneticky modifikované mikroorganizmy v profylaxii hospodárskych zvierat. (Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Emil Holoda, CSc.)

VV_RP_UP2: Pracovisko analýzy DNA – medzinárodná spolupráca v oblasti DNA metód.

Rozvojový projekt MŠ SR: Akademický informačný systém: oblasť č. 3d – “Vybrané centrálne projekty z oblasti IT iniciované vysokými školami”. (Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Emil Holoda, CSc.)

Projekt IT 2005 (Spoločný projekt všetkých verejných univerzít); Kategória projektu: 3/c. Centrálny rozvojový projekt Ministerstva školstva SR. Zameranie projektu:1/a.Zlepšenie podmienok pre používanie IT na vysokých školách. (Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Emil Holoda, CSc.) SSpolupracuje pri riešení:

APVT-20-024104: Zoofilné mikromycéty z aspektu diagnostiky a antifungálnej citlivosti

APVV-0357-07: Malassezia spp. u zvierat z apektu diagnostiky, terapie a antifugálnej rezistencie.

APVV-20-063205: Výskum a identifikácia genotypov výkrmových ošípaných a prežúvavcov s nižším obsahom sérového cholesterolu a analýza rizík ich jatočnej produkcie.

MŠ-SR: 002UVL-8/2008: Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovno-vzdelávacieho procesu veterinárnych a humánnych lekárov a farmaceutov