Pracovisko analýzy DNA

Charakteristika pracoviska

V súlade s ustanovením §13 ods.4) a §10 ods. 1 písm. e) Zákona č.172/ 1990 Zb. o vysokých školách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.marca 2001 bolo zriadené Pracovisko analýzy DNA (ďalej PAD) ako samostatné vedecké, vývojové a hospodárske pracovisko Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach so sídlom v areáli UVL v Košiciach a v priamej riadiacej pôsobnosti rektora UVL. Vedením pracoviska bol poverený RNDr. Emil Holoda, CSc.

Zameraním PAD je koncentrácia investičných celkov (prístrojov a zariadení) pre vytvorenie experimentálnej základne pri riešení výskumných úloh (komplexných vedeckých problémov) pracoviskami UVL pomocou DNA technológií, moderných informačných technológií, analytických a vyhodnocovacích DNA metodík.

Cieľom pracoviska je výchova novej generácie vedecko-pedagogických a vedeckých pracovníkov v rámci interného doktorandského štúdia na UVL, ale aj externého doktorandského štúdia, postgraduálneho školenia veterinárnych lekárov, stáží ako aj študentov formou riešenia diplomových prác. PAD slúži aj pre iné, hlavne akademické inštitúcie, ale aj pracoviská Štátneho veterinárneho ústavu, spolupracuje s pracoviskami SAV.