Spolupráca troch slovenských univerzít s ukrajinskými partnermi bola ocenená čestnými titulmi

V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a prof. Ing. Rudolf  Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, spoločne zúčastnili na pracovnej ceste na Ukrajine, ktorú  na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity  sprostredkovala SPU v Nitre. Návšteva sa uskutočnila ako výsledok partnerstva týchto univerzít v rámci Združenia univerzít vyšehradského regiónu (Visegrad University Association), ktorého prezidentom je práve rektor SPU v Nitre  Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Súčasťou cesty bola návšteva Ukrajinskej akadémie agrárnych vied a jej predstaviteľov a vzájomné oboznámenie sa s cieľmi a poslaním inštitúcií pri rozvíjaní vied o živej prírode. Slovenských rektorov prijal viceprezident akadémie prof. Valeriy Zhuk za účasti členov predsedníctva. Delegácia sa zúčastnila aj na medzinárodnej konferencii Rozvoj pozemkových vzťahov, organizačná, ekonomická, právna a technologická podpora poľnohospodárstva Ukrajiny, ktorú organizovala Vinická národná poľnohospodárska univerzita. Súčasťou odborného programu bola aj návšteva výskumného komplexu a pokusných polí so zameraním na liečivé rastliny, obilniny, strukoviny a pestovanie biomasy. Na konferencii sa stretlo vyše 400 popredných vedcov, učiteľov, vládnych činiteľov, zástupcov verejných inštitúcií a poľnohospodárskych podnikov,  za aktívnej účasti slovenských rektorov.

Rektorka UVLF prof. Mojžišová vo svojom vystúpení zdôraznila prepojenie košickej aj vinickej univerzity: Poľnohospodárstvo a veterinárna medicína sú úzko a nerozdeliteľne prepojené. Bolo to tak v minulosti a je tomu tak aj v súčasnosti. Vždy nás spájal spoločný záujem pri starostlivosti o farmové zvieratá, o ich zdravie i výživu, ktorý je v súčasnosti prehĺbený o hľadanie riešení   nových výziev, ktoré pred nami stoja v tomto období,  kedy globálne klimatické zmeny vplývajú na životné prostredie, zdravie ľudí i zvierat. Sú to výzvy na ktoré musí vedecká i akademická komunita reagovať, a okrem klimatológie, biológie, hydrológie, sociálnych vied a ďalších je to vo veľkej miere aj objekt záujmu poľnohospodárskych a veterinárskych vied.  A  aj preto je naša úzka súčinnosť tou najsprávnejšou cestou, ako riešiť akútne úlohy dneška.

Na Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzite, ktorú tvorí šesť fakúlt s približne 15-tisíc študentmi, sa slovenskí rektori stretli s rektorom prof. Hrihorym Kaletnikom a vedením univerzity a fakúlt. Súčasťou návštevy bolo aj podpísanie zmlúv o hľadaní možností hlbšieho prepojenia spolupráce slovenských a ukrajinských univerzít  a vedeckých inštitúcií zoberajúcich sa problematikou poľnohospodárstva. Za UVLF v Košiciach podpísala  rektorka prof. Mojžišová  zmluvu o priateľstve a spolupráci medzi našou univerzitou  a Ukrajinským vedecko-edukačným konzorciom, v ktorej sa obe strany zaväzujú rozvíjať  vedeckú a vzdelávaciu spoluprácu medzi pedagógmi, vedeckými pracovníkmi a študentmi, podieľať sa na spoločných projektoch, grantoch, konferenciách a seminároch v oblastiach, ktoré sú ich spoločným záujmom. 

Na základe dlhodobej spolupráce Ukrajinské vedecko-edukačné konzorcium so sídlom v Kyjeve udelilo čestný titul Doctor Honoris Causa (čestný doktor vied)  rektorovi SPU v Nitre Dr. h. c. prof. Ing. Petrovi Bielikovi, PhD., rektorke Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jane Mojžišovej, PhD.,  a rektorovi Technickej univerzity vo Zvolene prof. Ing. Rudolfovi Kropilovi, CSc.

           

Archív: 
0